Photo Rating Website
Indeks Lwy STSu WZM wniosek 7VT600 RZ Lwy z Tsavo
wzory o dochodach do urzedu Skarbowego na rok 2009 Druki

aaaaMarka Tomas, poezja, wiersze, wierszyk, wiersz, wierszyki, proza ...aaaa

Temat: Stypendium socjalne 2008/2009
Studenci ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej: stypendium socjalne, specjalne (orzeczenie z ZUS) powinni złożyć wniosek (dostępny na stronie UG) oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2007 rodziców oraz rodzeństwa powyżej 18-go roku życia. Pomoc udzielana będzie wszystkim studentom, których dochód w rodzinie na jedną osobę nie przekroczy 572,- zł. Dokumenty te należy dostarczyć do Dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie ... na rok akademicki 2008/2009 upływa 10 października 2008 r. Wzór wniosku (załącznik 1) We wniosku student powinien zaznaczyć o jaki rodzaj pomocy się ubiega oraz starannie wypełnić wszystkie wymagane pola. Do ... do ustalenia dochodu w rodzinie studenta są: Oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym – na wniosku o pomoc materialną – pierwsza strona wniosku (załącznik 1). Oświadczenia o źródłach dochodu studenta – druk do wypełnienia (załącznik 2) oraz rodziców – druk do wypełnienia (załącznik 3). Rodzeństwo powyżej 7-go roku życia - zaświadczenie o pobieraniu nauki, poniżej 7-go roku życia – metryka urodzenia. Zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych rodziców (opiekunów) studenta oraz studenta i jego pełnoletniego rodzeństwa za poprzedni rok kalendarzowy (2007). Zaświadczenie powinno zawierać: wysokość dochodu, wysokość składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu, wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne, wysokość należnego podatku. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów. Oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oświadczenie powinno zawierać informacje o: wysokości dochodu, wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego, wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku. Do oświadczenia należy dołączyć: zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne albo decyzję z urzędu skarbowego o wysokości karty podatkowej. Inne zaświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa ... zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej rodzeństwa wnioskodawcy pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym, zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku Alimenty – dokumentuje się kopią odpisu prawomocnego wyroku sądu, należy również dołączyć oświadczenie – druk do wypełnienia (załącznik 4). Wielkość i dochód z gospodarstwa rolnego - zaświadczenie z właściwego organu gminy. -------------------------------------------------------- *...
Źródło: zknjo.forumowisko.net/viewtopic.php?t=1114
Marka Tomas, poezja, wiersze, wierszyk, wiersz, wierszyki, proza ...

Designed By Royalty-Free.Org